Regulamin SSR powiat Wągrowiecki


REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ
§ 1.
Regulamin Społecznej Straży Rybackiej dla polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, działającej na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

§ 2.
1. Społeczną Straż Rybacką tworzą:
a) komendant Społecznej Straży Rybackiej.
b) strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej ,,strażnikami”.
2. Społeczną strażą Rybacką kieruje komendant Społecznej Straży Rybackiej.

§ 3.
1. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu.
2. Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką.

§ 4.
Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej Straży Rybackiej.

§ 5.
1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. nr 21, poz.91, z 1988r. nr 19 poz.132, z 1989r., nr 35, poz192 z 1996r. nr 106 poz496 i nr 128 poz602 z 1997r, nr 88 poz. 554 oraz z 1998r nr 106 poz. 668 i nr 162 poz. 1126) zwanej dalej ,,ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

§ 6.
Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 23 pkt. 1 oraz 2 ust.2 ustawy przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie.

§ 7.
1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 23 pkt. 3 oraz pkt. 4 lit. b) ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, zwaną dalej ,,notatką”.
2. Notatka powinna zawierać, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4: a) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności, b) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej, c) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności, d) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem.


§ 8.
1. Zabezpieczając porzucone ryby strażnicy lub kierujący patrolem przekazują je za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.
2. W pokwitowaniu wyszczególnia się ilość i masę ryb z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określa orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że ich masa została określona szacunkowo.
3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 9.
1. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb, strażnik przekazuje je za pokwitowaniem państwowej Straży Rybackiej; w przypadku gdy nie ma możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, mogą one zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa lub na najbliższym posterunku Policji.
2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych przedmiotów.
3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 10.
1. W wypadku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie.
2. Do pokwitowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2.
3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.
4. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały przekazane ryby.