Uchwała Walnego Zgromadzenia na rok 2020


UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW WKW „TROĆ”

PODJĘTA W DNIU 18 STYCZNIA 2020 ROKU

 

Na podstawie §55 Statutu PZW oraz po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła postanawia:

 

I. Przyjąć uchwały w sprawie:

1.      Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła

2.       Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

3.      Zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

4.      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

5.      Uchwalenia planu pracy Koła na rok 2020.

6.      Uchwalenia preliminarza budżetowego na rok 2020.

7.      Ustalenia opłaty na zagospodarowanie i ochronę jeziora.

8.      Wykonywania pracy na rzecz Koła.

9.      Przeznaczenia nadwyżki z prowadzonej działalności na łowisku specjalnym.

 

II. Zobowiązać Zarząd Koła do:

1.      Prowadzenia gospodarki zarybieniowej zgodnie z  umową dzierżawną podpisaną z Lasami Państwowymi.

2.      Kontynuowania współzawodnictwa o tytuł Mistrza Sezonu Wędkarskiego Koła „TROĆ”.

3.      Organizowania imprez integracyjnych dla członków Koła i ich rodzin.

 

III. Upoważnić Zarząd Koła do:

1.      Udostępniania jeziora dla Kół PZW Okręgu Poznańskiego na przeprowadzenie zawodów wędkarskich z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień za wyjątkiem zawodów Koła nr 141 „Wojnówko” oraz zawodów dla prezesów kół.

2.      Wydawania zezwoleń za opłatą wędkarzom PZW, wędkarzom niezrzeszonym i cudzoziemcom na wędkowanie na jeziorze Karolewskim:

a) Zezwolenia sezonowe                     - do 20 szt. rocznie,

b) Zezwolenia jednodniowe                - do   5 szt. dziennie.

IV. Zobowiązać osoby wędkujące na jeziorze Karolewskim do:

1.      Ograniczenia ilości konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej do 1 kg.

2.      Kategorycznego zakazu stosowania chleba w każdej postaci do nęcenia ryb.

3.      Całkowitego zakazu stosowania konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej w trakcie zawodów wędkarskich. Wyjątek stanowią zawody organizowane z okazji Dnia Dziecka oraz zawody dla ZSS nr 102 i Prezesów Kół Okręgu w Poznaniu.

4.      Wywożenia zestawów wędkarskich zgodnie z ustaleniami Zarządu Okręgu w Poznaniu opublikowanymi w dniu 30 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej (http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/176073/60/wywozenie_przynet__zasady).

5.      Zachowania górnych wymiarów ochronnych dla karpia 60 cm i amura 70 cm.

6.      Zgłaszanie rekordowych ryb w terminach do:

- 31 października tzw. „białej ryby”,

- 15 grudnia drapieżników.

 

V. Ustalić składki na zarybianie i zagospodarowanie jeziora oraz opłat na utrzymanie polany w 2020 roku w wysokości:

1.      Zarybienie, zagospodarowanie i ochrona jeziora

• Składka pełna    - 100 zł

• Składka ulgowa - 50 zł (członkowie którzy ukończyli 70 lat i młodzież ucząca się  od 16-24  lat)

Z opłacania składki zwolnić członków, którzy ukończyli 75 lat i członków uczestników.

2.      Utrzymanie polany (właściciele campingów) – składka roczna – 240 zł. (płatna w 2 ratach

 

VI. Ustalić opłaty okresowe na wędkowanie na jez. Karolewskim:

1.      Opłaty dla członków PZW:

 -  jednodniowa           -   30 zł,

 -  3 dniowa                 -   70 zł,

 -  7 dniowa                 - 120 zł,

 - sezonowa (roczna)   - 250 zł

2.      Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców

 -  jednodniowa            -   60 zł,

 -  3 dniowa                  - 140 zł,

 -  7 dniowa                  - 250 zł,

 -  sezonowa (roczna)   - 500 zł

 

VII. Utrzymać:

1.      Obowiązek wypełniania na bieżąco: „Rejestru Połowu Ryb” oraz zdawanie go przy opłacaniu składek lub zezwoleń w roku następnym.

2.      Limit ilościowy połowu karpia i szczupaka:

a) karp – zezwala się zabrać z łowiska 2 sztuki złowione w ciągu doby.

b) szczupak – zezwala się zabrać z łowiska 1 sztukę złowioną w ciągu doby. (z zachowaniem okresu ochronnego)

c) pozostałe limity zgodnie z R.A.P.R.

3.      Czasowy zakaz wędkowania po zarybieniu. Komunikat o zarybieniu i zakazie połowu oraz termin jego obowiązywania każdorazowo Zarząd Koła poda na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Koła na polanie.

 

VIII. Ustalić zasady pracy osobistej:

1.      Członek Koła obowiązany jest do wykonania pracy osobistej na rzecz Koła w wymiarze 8 godzin w ciągu roku lub wniesienie datku pieniężnego za tę pracę w wysokości 8 zł za godzinę.

2.      Zwolnieni z pracy osobistej są członkowie, którzy ukończyli 65 lat, posiadają stopień niepełnosprawności : znaczny lub umiarkowany.

3.      Ekwiwalent za nie wykonaną pracę należy uiścić przy opłacaniu składek.

 

IX. Utrzymać dotychczasowe zasady korzystania z pola namiotowego.

 

Niniejsza uchwała obowiązuje przez cały sezon wędkarski 2020 roku.